Compositing Stereoscopic Images in Nuke

Nuke-3D立体合成。
分辨率为1920的大小,24寸显示器,眼睛距离显示器一米左右,红蓝方式的立体效果还是有的。Nuke-3D立体合成。

Nuke-3D立体合成。
渲染图层:

Nuke-3D立体合成。

合成节点图:(适当的反射,景深,运动模糊,光效。。。)

Nuke-3D立体合成。

2D-3D。Nuke-3D立体合成。
Nuke-3D立体合成。

视频:(压缩后可看性不大,就算是备份吧)

-------------------------------------------------

建筑生长动画3D立体效果:

Nuke-3D立体合成。
Nuke-3D立体合成。

3D立体视频:

-----------------------------------------------

标准2D效果:

Nuke-3D立体合成。
Nuke-3D立体合成。
视频: